GESTIPPELDE HOUTVLINDER (ZEUZERA PYRINA)

De fraai getekende gestippelde houtvlinder komt voor in open bossen en andere biotopen met verspreide bomen. De vlinder is goed tot redelijk goed te herkennen.

Zeldzaamheid

Algemeen. Komt verspreid over het land voor in bosachtige gebieden. RL: niet bedreigd.

Kenmerken vlinder

Voorvleugellengte: 22-35 mm. De zes grote, blauwachtig zwarte vlekken op het forse dichtbehaarde borststuk en de sterk gestippelde witachtige vleugels zijn kenmerkend voor deze soort. De antennen van het mannetje zijn aan de basis geveerd.

Kenmerken rups

40-55 mm. Het lijf is lichtgeel en glimmend; de kop is donkerbruin tot zwart en lichter in het midden; nekplaat en wratten zeer donkerbruin.

Gelijkende soorten vlinder

Kan verward worden met de hermelijnvlinder (Cerura vinula).


Levenscyclus

Rups: augustus-juni. De rups overwintert tweemaal en voedt zich met het hout van dunne jonge stammetjes of takken met een diameter van hooguit 10 cm. De rups verpopt zich uiteindelijk vlak onder de bast. De eieren worden afzonderlijk of in kleine groepjes op de schors afgezet.

Waardplanten

Diverse loofbomen, waaronder lijsterbes, eik, gewone es en paardenkastanje; ook diverse fruitbomen.

Habitat

Vooral open bossen en struwelen; ook tuinen, boomgaarden en parken.

Vliegtijd en gedrag

Eind mei-eind augustus in één generatie. De vlinders worden overdag soms rustend op boomstammen gevonden. De mannetjes komen op licht, de vrouwtjes zelden.

België

Vrij algemeen in het hele land, maar doorgaans waargenomen in lage aantallen.

Mondiaal

Van Portugal tot het Primoriegebied en van Zuid-Scandinavië tot Noord-Afrika en West-Azië. In Noord-Amerika geïmporteerd. Een duidelijk andere soort, biebingeri (Speidel & Speidel, 1986) leeft op Kreta.

Bron: vlinderstichting